คิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ ออกแบบสคริปต์งานโฆษณา ผ่านสื่อ รายการโทรทัศน์ ออนไลน์ วิทยุ และอื่นๆ อีกมากมาย